آنتی بک استینینگ (Anti back staining)

1-1 از 1

آنتی بک استینینگ ABS-100

تولید شده از سطح فعال‌های مخصوص، مادۀ آنتی- بک استینینگ عالی برای شستشوی منسوجات دنیم (جین) که می‌تواند از بک استینیگ رنگینه‌های ایندیگو بر روی لباس و همچنین...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل