پايدار‌كنندۀ آب اكسيژنه

1-1 از 1

ST-50

پايداركننده آب اكسيژنه غيرسيليكاتي برای کالاهای سلولزی سنگین از قبیل پنبه و مخلوط های پنبه با روش های بچ، رمق کشی، و مداوم، مايع بي رنگ شفاف
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل