نرم‌کن‌های نانیونیک

1-1 از 1

آروسافت N-2800

مناسب برای الیاف مختلف، بخصوص سلولزي، مشتقات فتي اسيد آميد تركيب شده با سطح فعال‌هاي نانيونيك، مايع سفيد رنگ، نانيونيك قابلیت كاربرد در حمام‌های رنگرزی و دس...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل