عمق‌دهنده سیليكونی

1-4 از 4

سوپر دیپ TD4

(WACKER BASED PRODUCT) مناسب برای الیاف مختلف، تركيبي از سورفكتانتهاي مخصوص و آمينواتيل- آمينوپروپيل پلي دي متيل سيلوكسان، مايع تقريباً ويسكوز، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

سوپردیپ Hi-Deep

مناسب برای الیاف مختلف، تركيبي از سورفكتانت¬هاي مخصوص و آمينواتيل- آمينوپروپيل پلي دي متيل سيلوكسان، مايع تقريباً ويسكوز، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

سوپردیپ M-Deep

مناسب برای الیاف مختلف، تركيبي از سورفكتانت¬هاي مخصوص و آمينواتيل- آمينوپروپيل پلي دي متيل سيلوكسان، مايع تقريباً ويسكوز، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

سوپر دیپP2

مناسب برای الیاف مختلف، تركيبي از سورفكتانت¬هاي مخصوص و آمينواتيل- آمينوپروپيل پلي دي متيل سيلوكسان، مايع تقريباً ويسكوز، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل