صابون‌ها

1-18 از 18

MTC

ضد اليگومر، تركيبي از مواد آروماتيكي و سورفكتنتها، آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

MTC-N

شوينده حلال دار، تركيبي از سورفكتنتها و حلال هاي آلي،‌ آنيونيك- نانيونيك، مايع ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

MTC-H

از بین برنده و ضعیف کننده لک های روغنی روی پارچه، شوينده حلال دار، تركيبي از سورفكتنتها و حلال هاي آلي،‌ آنيونيك- نانيونيك، مايع ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROFOAM FAW-CONC

صابون قليايي كنز جهت پخت قليايي، آلكيل بنزن سولفانات سديم و سطح فعال هاي نانيونيك، آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف ویسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROFOAM FA-100

صابون پخت قليايي، تركيبي از سطح فعال‌هاي آنیونیک و نانيونيك و مواد پلیمری،‌ آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفوم FN-200

صابون آنيونيك- نانيونيك براي شستشوي الياف مصنوعي، پنبه اي و پشم، آلكيل بنزن سولفات – آلكيل فنولها، آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفوم N-300

صابون نانيونيك براي شستشوي الياف مصنوعي، پنبه‌اي و پشم، آلكيل فنل‌هاي اتوكسيله، نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفوم N-500

صابون نانيونيك براي شستشوي الياف مصنوعي، پنبه‌اي و پشم، آلكيل فنل‌هاي اتوكسيله، نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروفوم N-750

صابون نانيونيك براي شستشوي الياف مصنوعي، پنبه‌اي و پشم، آلكيل فنل‌هاي اتوكسيله، نانيونيك، مايع شفاف وسيكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

صابون پشم شويي

صابون آنيونيك جهت شستشوي پشم،‌ تركيبي از سورفكتانت هاي آنيونيك و كربوكسي متيل سلولز، آنيونيك، ‌مايع شفاف ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل