نفوذدهنده‌ها

1-9 از 9

آروپن P-CONC

نفوذ دهنده مقاوم در محيط قليايي،‌ تركيبي از سورفكتنتها (سطح فعال ها) و مواد مقاوم در برابر قليا، آنيونيك، مايع زردرنگ ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن P100A

نفوذدهنده بمنظور نفوذ رنگ بداخل ليف ، تركيبي از سورفكتنتها (سطح فعالها)،‌ آنيونيك، ‌مايع ويسكوز بي رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن P-200

نفوذ دهنده مقاوم در محيط قليايي،‌ تركيبي از سورفكتنتها (سطح فعال ها) و مواد مقاوم در برابر قليا، آنيونيك، مايع زردرنگ ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن P-400

نفوذ دهنده مقاوم در محيط قليايي،‌ تركيبي از سورفكتنتها (سطح فعال ها)، آنيونيك، مايع زردرنگ ويسكوز
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروپن PN-CONC

نفوذ دهنده مقاوم در محيط قليايي،‌ APEO FREE، سطح فعال آنیونیک مخصوص، آنيونيك/ نانیونیک، مایع بی رنگ غلیظ و شفاف
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آرو وت M100

نفوذدهنده مرسريزاسيون، تركيبي از سطح فعال هاي آنيونيك و نانيونيك با ماهیت قلیایی ضعیف ، مايع مايل به زرد، آنيونيك - نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل