امولگاتور

1-3 از 3

امولگاتور A-20

امولگاتور جهت چاپ رنگدانه هاي پيگمنت، تركيبي از نمكهاي اسيدهاي چرب سولفونه شده والكلهاي اتوكسيلات، آنيونيك – نانيونيك، مايع شفاف مايل به زرد
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

امولگاتور

امولگاتور جهت چاپ رنگدانه هاي پيگمنت و راكتيو، مشتقات الكل-هاي اتوكسيلات، نانيونيك، مايع شفاف بي رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل