ريتاردر

1-7 از 7

ریتاردر AR-80

ريتاردر براي اليـاف پلي اكريلونيتريـل، نمك هاي چهارگانه آمونيوم، كاتيونيك، مايع شفاف غلیظ با اکتیویته بالا
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

ریتاردر AR-100

ريتاردر براي اليـاف پلي اكريلونيتريـل، نمك هاي چهارگانه آمونيوم، كاتيونيك، مايع شفاف غلیظ با اکتیویته بالا
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

ریتاردر CONC

ريتاردر براي اليـاف پلي اكريلونيتريـل، نمك هاي چهارگانه آمونيوم، كاتيونيك، مايع شفاف مايل به زرد
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل